summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
issoisso-0.7.1eroen7 years
isso2isso-0.7.1eroen7 years
masterDrop old wine stuffErik Moen16 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2014-03-09isso-0.7.1issoeroen2-0/+3
2014-03-09isso - make ${PN}_LIVE_REPO} workeroen1-8/+12
2014-03-08isso - add BSD licenseeroen1-1/+2
2014-03-08isso - build r.jseroen1-9/+16
2014-03-08isso - fix deps, cleanuperoen1-11/+13
2014-03-08isso - config for non-liveeroen1-6/+10
2014-03-07isso - add init scripteroen3-2/+73
2014-03-06isso - better js handlingeroen1-14/+40
2014-03-06isso - ugly hack to generate jseroen1-7/+17
2014-03-06isso - generate css, html docs; run testseroen1-1/+56
[...]
 
Clone
git://faith.eroen.eu/eroen-overlay
http://faith.eroen.eu/cgit/cgit.cgi/eroen-overlay